• |
 • 0 Ulubione
 • 0 Koszyk
0 Ulubione
0 Koszyk

LOGOWANIE. Zaloguj się, aby w pełni korzystać z możliwości naszego sklepu.

Regulamin Sklepu internetowego e-Księgarnia Centrum CBT EDU Sp. z o.o.

§1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy e-Księgarnia CBT, dostępny pod adresem internetowyme-ksiegarnia.cbt.pl, prowadzony jest przez Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217613, NIP 522-274-89-25, REGON 015862566, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN.

§2
Definicje

 1. Cena – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za przedmiot umowy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Formy płatności – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę, o których mowa pod adresem: https://e-ksiegarnia.cbt.pl/regulamin#formy-platnosci
 5. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pojęcie Konsumenta obejmuje również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, dający również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 9. Koszty i terminy dostaw: https://e-ksiegarnia.cbt.pl/regulamin#koszty-i-terminy-dostaw.
 10. Prenumerata – oznacza umowę, na mocy której Klient uzyskuje prawo do otrzymywania określonych w tejże umowie numerów Czasopisma i/lub E-czasopisma albo otrzymywania takich numerów przez określony czas. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu warunki Prenumeraty określają odrębne regulaminy;
 11. Promocja – oznacza to wszelkie działania Sprzedawcy, przyczyniające się do wzrostu popytu na Towary i Usługi oferowane w Księgarni. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez Sprzedawcę na Karcie, w Koszyku, w ramach Księgarni lub w odrębnym regulaminie tej Promocji;
 12. Produkt – dostępna w ofercie Sklepie rzecz ruchoma – książka, czasopismo, będąca w ofercie Sklepu, przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. Sprzedawca – Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołodyjowskiego 74A, kod pocztowy 02-724 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217613, NIP 522-274-89-25, REGON 015862566.
 16. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: e-ksiegarnia.cbt.pl
 17. Strony – oznacza Sprzedawcę i Klienta.
 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 20. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, do których należą: udostępnianie i wyświetlanie na indywidualne żądania treści oraz materiałów zamieszczonych w Sklepie, prowadzenia Konta w Sklepie, usługa zawierania na odległość umów sprzedaży Produktów.
 21. Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 24. Zwrot i reklamacja https://e-ksiegarnia.cbt.pl/regulamin#formy-platnosci

§3
Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w ust. 2 poniżej.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy
  • adres Sprzedawcy: ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa,
  • adres poczty elektronicznej e-mail Sprzedawcy: e-ksiegarnia@cbt.pl
  • numer telefonu Sprzedawcy: +48 694 466 633, +48 22 207 27 25
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątki w godzinach 9:00 – 17:00.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  PKO BP SA, nr konta 22 1440 1101 0000 0000 0764 0517

§4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
  • posiadanie przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera w najnowszej, aktualnej wersji lub inne wersje mobilne. Wymagania techniczne strony odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie portalu, sklep internetowy może nie działać prawidłowo na starszych wersjach przeglądarek.

§5
Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo bez zakładania Konta poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Ceny Produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy prawidłowo wypełnić Formularz rejestracji oraz zaakceptować Regulaminu Sklepu oraz Politykę Prywatności serwisu poprzez odznaczenie odpowiednich miejsc na stronie Sklepu.
 2. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej e-mail.
 3. Podanie przez Klienta danych wskazanych w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie.
 4. Logowanie się Klienta na Konto odbywa się poprzez podanie przez Klienta loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Po wypełnieniu Formularza rejestracji Klient powinien kliknąć w przycisk „zapisz”. Następnie na podany przez Klienta w Formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail potwierdzająca założenia Konta w Sklepie.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie. Założenie Konta oraz usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony.
 7. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail: e-ksiegarnia@cbt.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych w Formularzu rejestracji lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: Centrum CBT EDU Sp. z o.o.,   Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 9. W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę.

§7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez zakładania Konta lub logowania się na Konto;
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez zakładania Konta lub logowania się na Konto – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię, nazwisko) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
  • wpisać dane do faktury (numer NIP oraz nazwę i adres firmy);
  • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
  • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, poprzez klikniecie w przycisk „Kupuję i płacę” stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia, w sposób określony w § 7 ust. 2 Regulaminu Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz szacowanym terminie realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Klient jest uprawniony do cofnięcia Zamówienia do chwili przejęcia tego Zamówienia przez Sprzedawcę. Cofnięcie Zamówienia może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e-ksiegarnia@cbt.pl
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy Produktów objętych Zamówieniem będzie termin  najdłuższy wskazany w opisie.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 4 powyżej, w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Żądanie może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e-ksiegarnia@cbt.pl
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Jeżeli Umowa nie może zostać zrealizowana w terminie określonym w ust. 2-6, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji Umowy. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji Umowy, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu, a żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Umowy.
 11. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji Umowy określone w ust 2-6 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz określi nowy termin jej realizacji.
 12. Klient nie będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy co najmniej o 30 Dni roboczych. Przed odstąpieniem Klient powinien wezwać Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonania Umowy wyznaczając Sprzedawcy dodatkowy termin do wykonania Umowy, nie krótszy niż 30 Dni roboczych.

§9
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • odbiór osobisty – ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa (metro Wilanowska), koszt: 0,00 zł,
   W przypadku odbioru osobistego w punkcie, płatności trzeba dokonać elektronicznie w momencie składania Zamówienia w Sklepie.
  • Paczkomat InPost koszt: 13,00 zł – czas doręczenia 2 dni robocze
  • Kurier InPost koszt: 15,00 zł – czas doręczenia 2 dni robocze
 5. Płatności elektroniczne w trakcie składania Zamówienia są dokonywane za pośrednictwem operatora rozliczeń elektronicznych DotPay

§10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty odebrania Produktu przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty odbioru ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2  do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowa Sprzedaży  uważa się za niezawartą.
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży , wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Produkt (lub Produkty) powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przez uszkodzeniami w transporcie. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny. Jeżeli Cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności od Umowy:
  • o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o Prenumeratę;

§11
Reklamacja dotycząca Produktu

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru lub Usługi z Umową.
 3. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 2 powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.
 6. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala Sprzedawcy na jej rozpoznanie, Sprzedawca przed upływem terminu wskazanego w ust. 5 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Przedmiotowe wezwanie Sprzedawca doręcza Klientowi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu – w formie pisemnej na adres do doręczeń Klienta. Nieuzupełnienie reklamacji www. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez Sprzedawcę.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca podejmie działania wnioskowane przez Klienta w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 8, uważa się, że uznał reklamację.
 10. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 11. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§12
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w § 3 Regulaminu.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§13
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę Umowy zawartej z tym Klientem ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta kwoty Ceny oraz zapłaconych przez Klienta kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.
 2. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego Konsumentem za:
  • jakiekolwiek treści zawarte w Towarach lub Usługach;
  • niespełnianie przez treści zawarte w Towarach lub Usługach oczekiwań Klienta;
  • brak dostępu Klienta do Usług lub brak możliwości korzystania z Usług, jeżeli wynika to z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.

§14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§15
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest Sprzedawca, tj.. Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa.  Dane kontaktowe do Sprzedawcy tel. +48 22 428 44 26, +48 694 466 633, adres e-mail e-ksiegarnia@cbt.pl
 2. Dane osobowe Klienta podane w Formularzu rejestracji przetwarzane są w celu realizacji świadczenia Usług, co oznacza w szczególności:
  • przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu założenia Klientowi Konta i jego prowadzenia,
  • przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Umowy sprzedaży,
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedawcy,
  • rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie się z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta o wynikach reklamacji.
 3. Dane osobowe Klienta podane w Formularzu zamówienia przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, co oznacza w szczególności:
  • przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży,
  • rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie się z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta o wynikach reklamacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta  podanych w formularzu rejestracyjnym w celu wskazanym w  2 – 3 powyżej jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na realizację Usług, którą stroną jest Klient (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do realizacji Usług, w tym realizacji Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu rejestracji przez Klienta uniemożliwia założenia Konta, złożenia Zamówienia i realizację Umowy sprzedaży.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Sprzedawcę  podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne związane z prowadzeniem hostingu strony internetowej na której umieszczony jest Sklep internetowy. Ponadto W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • zaś w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na realizację Usług, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).
 11. Sprzedawca informuje, że osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ponadto Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
 12. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://e-ksiegarnia.cbt.pl/wp-content/uploads/2023/01/Deklaracja-Ochrony-Danych.pdf

§16
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta,.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§17
Zmiany i obowiązywanie Regulaminu

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług.
 2. Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu w Księgarni oraz poinformuje bezpośrednio Klientów posiadających Konta o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektroniczne.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.
 4. Aktualna wersja regulaminu znajduje się w zakładce Regulamin: https://e-ksiegarnia.cbt.pl/regulamin/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie serwisu posprzedażowego Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument uzna go za mniej korzystny i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu przyjętego do stosowania po tym terminie.

 

Partnerzy

Odkryj świat ekscytujących Automatów do gier na pieniądze i doświadcz niezapomnianych emocji z każdą wygraną! Casino Logowanie casinologowanie.net. Odkryj najlepsze polskie kasyna online dla polskich automatów do gry i ekskluzywnych bonusów. Odkryj Vavada, a także zdobądź wiedzę na temat technik terapeutycznych z magazynem Centrum Konsultacyjnego CBT i szkołą CBT EDU Center.